Uppdat. 2019-02-13

     Anders Svensson storbonden på Göksjöholm,  född 1832-11-24  avlider.1896-11-03

           Klockhuset Göksjöholm i dag 2013-11-28

(Hemansnr:16 i Rödeby. Tidigare hette Göksjöholm - Björkegården).

(Björkegården) eller Göksjöholm brukades av Sven Månsson & Kerstin Olasdotter. Dessa var föräldrar till Anders och hans 3 syskon.

Denne Anders Svensson sägs vara far till min farfar och hans bror Anders. Deras mor var Estrid Pettersdotter *1833-11-08 d.1895-08-05 som hade pigtjänst på Göksjöholm. Anders och Estrid Petersdotter/Svensson fick 5 barn alla flickor. Dessa var Ingrid Christin född 1857-04-27. Ida Sophia född 1861-05-01. Hilda Augusta född 1863-03-04. Anett Josephina född 1865-11-13. Kerstin Sophi född 1871-01-23. Totalt hade således Anders Svensson producerat 7 kända barn. Det har skrivits en bok om Kättilsmålabygden från dansktiden till idag. Boken är skriven av Anna-Lisa Blomberg Lyckeby och är dotter till Arvid Heribert Andersson (f.1894-09-26 i Bromåla) & som är son till Anders Andersson f.1860-08-11 som sägs ha Anders Svensson till far. Nedan kan ni läsa utdrag ur boken, med en del senare tillägg.

Storbondens liv och leverne i Långelycke & Kättilsmåla. (nederst på sidan fam. Svensson & boupptäckning).

Bank i Långelycke. År 1852 inrättades en Filial-banken i Blekinge år 1863 namnändrades banken till Filial-banken i Karlskrona och 1872 ombildades den till AB Blekinge Bank. Kättilsmålas bankman och förmedlare av lån i Filial-banken blev bonden och nämndemannen Anders Svensson i Långelycke.

Liksom bankverksamheten så har också postutbärningen sin historia. Då Mariefröjds pappersbruk och senare kvarn startade hade de bevisligen korrespondens med befälhavande amiralen i Karlskrona och med höga vederbörande i Stockholm. Beroende på brådska kunde breven ha sänts till Karlskrona med egen skjuts eller till Anders Svensson i Långelycke för vidare befodran med kronoposten. Från Karlskrona och sedan Lyckeby passerade antagligen kronobrevbäringslinjen Augerums två fjärdingsmän, den ene i Brunsmo, den andre i Långelycke - Anders Svensson.

Vem var då denne Anders Svensson; bonden, bankmannen och fjärdingsmannen? Listan kan förlängas ytterligare. Han blev lantbrevbärare, nämndeman, boutredningsman och skrivkarl för upprättande av köpebrev och liknande, liksom förmyndare för åtskilliga i bygden. Han blev Kättilsmålas makt och myndighetsperson fastän han befann sig någar kilometer därifrån. Han hade fru & familj med 5 döttrar i Långelycke.

Förutom alla uppdrag var Anders Svensson sysselsatt med att styra över sitt stora hushåll där mellan femton till tjugo personer lär ha ingått, hustru, barn, pigor och drängar. Anders Svensson var kommen från Göksjöholms gård i Rödeby socken, en storbondegård enligt Blekingska mått. Men Långelycke låg inte långt efter, en ståndsmässig gård för en man som Anders Svensson. På dess trappa tog han emot och höll uppsikt över vad som hände ochdet var inte lite.

Berättelser förtäljer att det levdes ett liv i sus och dus på gården i fråga. På grindstolparna sattes var morgon ut träkar med brännvin där hågade personer kunde förse sig med en styrketår efter önkemål och behov. Men utsvävningarna kunde också ta andra vägar. Att vara piga i Långelycke kunde innebära tjnster av skilda slag, ett oäkta barn kunde betalas med ett par tusenlappar och så var den saken ur världen. Det sägs att Anders Svensson betalade pigan Kerstin Pettersdotter 2,000 riksdaler för Carl August och detta fick han göra en gång till när Anders Andersson (f.1860-08-11 d.1895-08-05) kom till världen. Pigan flyttade därefter till Nättleryd.

Hur mycket som är sant av alla de berättelser och rykten som florerat är ovisst, men "ingen rök utan eld". Bakom varje historia ligger alltid ett korn av sanning. Helt klart var att Anders Svensson var en skicklig man på många områden. På gården inrättades ett kontor för bank- och senare postärenden. Åtskilliga blev hjälpta med lån från Filial-banken och Ander Svensson var den som förmedlade och skrev ut skuldsedlar. Otäcka rykten gjorde emellertid gällande att lånen inte sjönk i takt med återbetalningarna och snart ryktades att Ander Svensson satt bakom galler för att inte ha betalat in lösta reverser till Filial-banken.

Jämsides med de trassliga bankaffärerna gick postorganisationen  in i ett nytt skede. Genom ett riksdagsbeslut 1873 bestämdes att kronobrevbäringen skulle ersättas med postgång i Postverkets egen regi. I Augerums och Lösens kyrkor upplästes vid högmässorna den 24 november och den 3 december 1876 en kungrörelse om en auktion som skulle hållas på Lyckeby gäsgivaregård den 4 december. Postbäringen skulle auktioneras bort, alltså läggas ut på entrepenad.

Därefter inrättades i samråd med länsstyrelsen i Karlskrona gångpost från den 1 januari 1877 med två turer i veckan mellan Lyckeby och Biskopsberg. Förre brevbäraren i Lyckeby, Sven Svensson fick uppdraget att fullgöra postutbäringen mot en ersättning av 1,44 kronor per mil och år. Utöver detta inrättades också från samma datum en poststation i Biskopsberg. Till föreståndare för denna poststation utsågs riksdagsmannen Arnold Svensson mot 150 kronor i årsarvode. Han var vid denna tidpunkt boende på fastigheten Biskopsberg 1:7, numera år 1998, fastighetsnummer 1:4 med Per Olof Bengtsson som ägare. Innan året slut avled emellertid Arnold Svensson och han ersattes året ut av sonen Otto Svensson.

Posten sökte efter möjligheter att sänka sina kostnader. De nya poskontoren i landet blev väl dyra. Generalpostdirektören gjorde en resa genom landet för att driva igenom en nymodighet som fanns inrättad i utlandet; lantbrevbäring.Detta blev slutet för poststatonen i Biskopsberg. Ett enda år fick den finnas till, därefter nedläggning och avslutning på en verksamhet som inte varit särskilt blomstrande. Hela årets frimärksförsäljning stannade vid 38 kronor!

Biskopsberg- och Kättilsmålaborna fick nu lantbrevbäring en dag i veckan i stället för sin poststation, Förste lantbrevbäraren blev nämndemannen och fjärdingsmannen Anders Svensson i Långelycke. Eftersom han hade ett stort antal tjänstefolk i sitt hushåll är det väl inte troligt att han personligen bar posten. Inget står dock nämnt därom i ett brev skrivet den 21 december 1877, från landskansliet till poststyrelsen.

De till lantbrevbäring å linjen Lyckeby-Biskopsberg berättigade äro fjärdingsmännen i övre och nedre skogsrotarna av Augerums socken, för närvarande bosatta, den förre i Brunmo, 1,8 mil, den senare i Långelycke 0,3 mil Biskopsberg. I fråga om tjänsteförsändelserna till och från dem har fjärdingsmannen Anders Svensson som åtagit sig lantbrevbäringen mellan Lyckeby station och sitt hem, förbundit sig att emottaga och tillhandahålla tjänsteförsändelser som röra fjärdingsmannnen i Brunsmo.

En följd av beslut blev att fjärdingsmannen i Brunsmo fick hämta sin post i Långeycke. Behovet av postbäring till privatpersoner var tydligen ringa, men i takt med samhällstillväxten ökade korrespondensen, vilket föranledde Augerums kommunalstämma att år 1888 ta upp frågan om "Huruvida församlingen skulle önska få lantpostgången flyttad från Långelycke till en mera lämplig plats". Vid överläggningarna beslöts att man skulle begära att få lantbrevbäringens ändstation ändrad. En ansökan ingavs till poststyrelsen. Den undertecknades av väldigt många personer. I skrivelsen gavs emellertid en eloge åt Anders Svensson i egenskap av lantbrevbärare. Dock ansåg man att osäkerhet följde med postgången genom att "de allra flesta brev måste utsändas från Långelycke med tillfälliga och frivilliga bud".

Anders Svensson fick själv tilfälle att yttra sig och han fann förslaget "om poststationens inrättande i Kättilsmåla föga lämpligt emedan avståndet till de i övre delen i socknen boende var för långt". Han föreslog i stället en förlänggning av av lantbrevbäringslinjen till skolhuset i Flymen och förklarade sig villig att göra den utsträckningen en gång i veckan för två kronor per tur. Postmästaren i Karlskrona redovisade förslaget för poststyrelsen och därmed kom lantbrevbäringen Lyckeby - Flymens skolhus igång.

Källförteckning: Lindgren, Erik: I SYDOST. Posthistoria från Östra Härad i Blekinge.

Eget förlag 1990. Postens arkiv Karlskrona                               

Forskning utförd av Bo Jalling.

Enl. Anders Svenssons boupptäckning framgår nedanstående om hans familj i Långelycke.

Familjen består av fru och de 5 döttrarna som då ev. skulle kunna vara halv-systrar till min farfar Carl August Andersson & hans bror Anders Andersson.                                                       

Fru är Estrid Svensson född:1830-05-02 Petersson

(Dotter nr. 0 avliden ej medtagen är Ingrid Christin f.1857)

Dotter nr. 1 är Ida Sofia Åkesson f.1861-05-01 Andersdotter

Dotter nr. 2 är Hilda Augusta Andersdotter f. 1863-03-04

Dotter nr. 3 är Annett Josefina Andersdotter f. 1865-11-13

Dotter nr. 4 är Kerstin Nilsson f. Andersdotter f. 1871-01-23  gift med folkskolläraren N. E. Nilsson i Södra Ladesgärdeskogen i Örebro.

 Utdrag ur Boupptäckning 1896 3/11 (tyvärr dålig kvalité, der finns 12 st. sidor till ). 

Nedan en läsbar avskrift av denna kopia så som jag uppfattat det skrivna.

                  År 1896 den 11 december påbörjades i Långelycke upprättandes af följande.

                                        Boupptäckning

efter nämndemand Anders Svensson därstädes hvilken aflidit den 3 november  sagda år.

Arfingar i boet äro:

Den aflidnes enka Estrid Svensson född Petersson samt i äktenskap med hennes födde döttrar, nämligen. 

Ida Sofia enka efter hemmansägare Carl Åkesson i Åby.

Hilda Augusta         Ogift och omyndig

Anett Josefina          --"--        --"--

Kerstin gift med folkskolläraren N. E. Nilsson i Södra Ladugårdsskogen i Örebro. (kallas även "Kalle Postområdet")

Personligen tillstädes voro alla öfriga arvingar utom folkskoläraren Nilsson vare rätt bevakande af

hemmansägaren Mane Håkansson i Biskopsberg på grund  af fullmakt som i afskrift härestår inlages.

Äres uppgavs af enhand hållen erindrades att sådant under  eder eds farligt, samt undertecknas och värderas som följer.

Förrättningen avslutades och underskevs den 31 december 1896 i närvaro af undertecknade sterbhusdeltagare samt

värderings och förrättningsmen.

                                                Rätt afskifet betygas af

                                C L Sundberg                Anders Svensson              

                                     Rödeby                         Rödeby

 

Sammandrag av förestående Bouppteckning.

Tillgångar

     Lösegendom                                 5608,60

     Fordringar                                   9322,09

     Fastigheter                                35.000,00            49.930,69

Afgår skulder                                                             49.690,83

Återstår behållning Kronor                                            239,86                          

Denna redliga uppgift intygar under edlig förtydligan i Långelycke

31 December 1896

                                                  Estrid Svensson

Ett mindre utdrag från Boupptäckningen

Kreatur och öfrigt i Ladugården

Mjölkkor: Sara, Sessan, Stjärna  å'          75kr./st.                    225:-

Avelstjur   1  3/4 år gammal                                                         50:-

Kor: Fia, Brela, Grevinna,Thora, Fröken, Hjelma och 

Brunella     7 st. å'  70 kronor                                                     490:-

Sen fanns det lite andra djur bl.a. 3 oxar varav den dyraste

värderas i 300 kr och höns för 5 & 10 kr. Detta får räcka.

Kuriosa är att Anders gångkläder togs upp till  ett värde af       150:-

<<< Tillbaka